Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů v internetovém obchodě jsou informativní, což znamená, že pro uživatele služeb nebo zákazníky online obchodu není zdrojem povinností.

1.2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je Klaudia Wcisło, která provozuje podnik pod jménem Klaudia Wcisło Moi Mili, zapsaná v ústředním rejstříku a informace o hospodářské činnosti Polské republiky vedená ministrem příslušným pro hospodářství, která má: adresu místa podnikání a adresu pro dodání: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Varšava, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-mailová adresa: moimili.info@gmail.com- dále jen „Správce“ a zároveň poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodávajícím.

1.3. Osobní údaje Příjemce služby a Zákazníka jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29 srpen 1997 (zákon č. 1997 č. 133, položka 883 v platném znění) (dále jen: zákon o ochraně osobních údajů) a zákonem o poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím 18, červenec 2002 (č. 2002 č. 144, položka 1204, v platném znění).

1.4. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby jím získané údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem; shromážděny pro konkrétní legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, nejdéle je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

1.5. Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují na této webové stránce a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), by měla být chápána v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu dostupných na webu Internetového obchodu.

2. ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI ÚDAJŮ A PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ

2.1. Pokaždé, když účel, rozsah a příjemci dat zpracovaných Správcem vyplývají z akcí provedených uživatelem služby nebo zákazníkem v internetovém obchodě. Pokud si například zákazník při zadávání objednávky zvolí osobní sběr namísto kurýra, budou jeho osobní údaje zpracovány pro uzavření a provedení kupní smlouvy, ale již nebudou k dispozici dopravci provádějícímu přepravu na žádost správce.

2.2. Možné účely shromažďování osobních údajů příjemců služeb nebo zákazníků správcem:
a) Uzavření a implementace kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb (např. účtu).
b) Přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Administrátora.
c) Možní příjemci osobních údajů zákazníků online obchodu:
- V případě zákazníka, který používá internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytne správce shromážděné osobní údaje zákazníkovi vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který zásilku provádí, na žádost správce.
- V případě zákazníka, který používá internetový obchod s metodou elektronické platby nebo platební kartou, poskytne správce osobní údaje zákazníka shromážděné vybrané osobě spravující výše uvedené platby v internetovém obchodě.

2.3. Správce může zpracovat následující osobní údaje příjemců služeb nebo zákazníků pomocí internetového obchodu: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), bydliště / obchodní adresa / registrovaná adresa (pokud se liší od dodací adresy). V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovat jméno společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka.

2.4. Pro uzavření a provedení kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě může být nezbytné poskytnutí osobních údajů uvedených v bodě výše. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé uveden na webových stránkách internetového obchodu a ve směrnicích online obchodu.

3. COOKIES A PROVOZNÍ ÚDAJE

3.1. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, odesílané serverem a ukládané na straně osoby navštěvující webové stránky online obchodu (např. Na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - v závislosti na tom, jaké zařízení používá) navštěvující náš internetový obchod). Podrobné informace o cookies a historii jejich vzniku najdete mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Správce může zpracovávat data obsažená v Cookies, když uživatelé používají internetový obchod pro následující účely:
a) identifikovat uživatele služeb jako přihlášené do internetového obchodu a prokázat, že jsou přihlášeni;
b) zapamatování produktů přidaných do košíku za účelem objednání;
c) zapamatování dat z vyplněných objednávek, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;
d) přizpůsobení obsahu webu online obchodu individuálním preferencím příjemce služby (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci použití stránek online obchodu;
e) vedení anonymních statistik ukazující, jak používat webový obchod online.
f) většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá ukládání cookies ve výchozím nastavení. Každý má možnost určit podmínky pro používání cookies pomocí svého vlastního nastavení webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. Dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání cookies - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například může být nemožné projít cestou objednávky prostřednictvím formuláře objednávky z důvodu za to, že si nepamatujete produkty v košíku během dalších kroků zadávání objednávky).

3.3. Nastavení prohlížeče v rozsahu cookies jsou důležité z hlediska souhlasu s použitím cookies v našem internetovém obchodě - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen také nastavením webového prohlížeče. V případě neexistence takového souhlasu je třeba odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče v poli cookies.

3.4 Podrobné informace o změně nastavení cookies a jejich nezávislém mazání v nejpopulárnějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče.

Správce 3.5 také zpracovává anonymizovaná provozní data vztahující se k používání internetového obchodu (IP adresa, doména) pro generování statistik užitečných při správě internetového obchodu. Tato data jsou souhrnná a anonymní, tj. Neobsahují funkce, které identifikují návštěvníky internetového obchodu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

4. ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

4.1. Poskytnutí osobních údajů příjemcem služby nebo zákazníkem je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených na webových stránkách internetového obchodu a předpisů internetového obchodu, které jsou nezbytné pro uzavření a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb, vede k nemožnosti uzavřít tuto smlouvu.

4. 2. Základem pro zpracování osobních údajů Příjemce služeb nebo Zákazníka je potřeba splnit smlouvu, jejíž je smluvní stranou, nebo na jeho žádost jednat před jeho uzavřením. V případě zpracování údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb správce je základem takového zpracování (1) předchozí souhlas příjemce služeb nebo zákazníka nebo (2) splnění zákonem odůvodněných účelů sledovaných správcem (v souladu s článkem 23, odstavec 4 zákona o ochraně osobních údajů) přímý marketing vlastních produktů nebo služeb správce je považován za legitimní účel).

5. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OBSAH VAŠICH ÚDAJŮ
ZLEPŠENÍ

5.1. Příjemce služby nebo zákazník má právo na přístup k jejich osobním údajům a jejich opravu.

5.2. Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají, obsažené v sadě údajů správce, zejména právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo vymazání, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

5.3. Pokud Zákazník nebo Zákazník udělí souhlas se zpracováním údajů za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb Administrátora, může být souhlas kdykoli odvolán.

5.4. V případě, že správce zamýšlí zpracovat nebo zpracovat údaje příjemce služeb nebo zákazníka za účelem přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb správce, má subjekt údajů rovněž právo (1) podat písemnou, odůvodněnou žádost o ukončení zpracování svých údajů z důvodu jeho zvláštní situace. nebo (2) namítat zpracování jejich dat.

5.5. Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete kontaktovat administrátora zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu administrátora uvedenou na začátku této zásady ochrany osobních údajů.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, aby po přepnutí na jiné webové stránky přečtěte zde uvedené zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.

6.2. Správce uplatňuje technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů přiměřenou hrozbám a kategoriím chráněných údajů, a zejména chrání údaje před zveřejněním neoprávněným osobám, jejich odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnami, ztrátami, poškozením nebo zničením.

6.3. Správce provádí následující technická opatření, aby zabránil získávání a úpravám osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami:
a) Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu.
b) Přístup k Účtu až po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.