Předpisy

Tyto předpisy internetového obchodu stanoví pravidla pro provoz internetového obchodu spuštěného pod názvem „Moi Mili“ na internetové adrese www.moimili.net, a podmínky pro uzavírání a provádění smluv o prodeji zboží s kupujícími prostřednictvím obchodu. Tyto předpisy se stávají součástí smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Bez ohledu na nákupy uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu má kupující právo před podáním objednávky vyjednat s prodávajícím veškerá ustanovení smlouvy, včetně těch, která mění ustanovení následujících předpisů. Tato jednání by měla být vedena e-mailem nebo písemně a směřována na korespondenční adresu prodávajícího: Moi Mili Klaudia Wcisło se sídlem ve Varšavě, Bronowska ulice 7D, 03-995 Varšava. V případě odstoupení kupujícího z možnosti uzavření smlouvy prostřednictvím individuálních jednání se použijí následující předpisy a příslušné právo.

1. INFORMACE O ONLINE OBCHODU

1.1. Internetový obchod fungující na www.moimili.net je ve vlastnictví společnosti Klaudia Wcisło podnikající v rámci společnosti Moi Mili Klaudia Wcisło se sídlem ve Varšavě, ulice Bronowska 7D, 03-995 Varšava, zapsaná v Ústředním registru ekonomických činností vedeném ministrem hospodářství, pod číslem NIP 9930439924, REGON 146627846 (dále jen „prodávající“).

1.2. Data obchodu:
Bankovní účet:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Ukládat údaje o korespondenci:
Mili Mili Klaudia Wcisło
ul. Bronowska 7D
03-995 Varšava
e-mail:
moimili.info@gmail.com
kontaktní telefon: + 881 543 398

2. GLOSÁŘ
Níže uvedené termíny mají význam uvedený níže v nařízeních:

„Kupujícím“ - se rozumí zákazník obchodu, tj. Fyzická osoba s plnou právní subjektivitou, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o prodeji zboží za účelem, který přímo nesouvisí s jeho obchodní činností. nebo profesionál, tj. k uspokojení jejich vlastních potřeb;

"Předpisy “- znamenají tyto předpisy internetového obchodu„ Moi Mili “ve vlastnictví prodávajícího;
„Prodávající“ - má význam uvedený v bodě 1.1;
„Obchod“ - znamená internetový obchod „Moi Mili“ ve vlastnictví Prodávajícího, který působí na
www.moimili.net prodej zboží kupujícím.
„Doklad o koupi“ - faktura, účet nebo potvrzení vydané v souladu se zákonem o dani za zboží a služby 11 March 2004 roku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými zákony.

3. OBCHODNÍ NABÍDKA

3.1. Prodávající prodává zboží přes internet nepřetržitě - vyplněním formuláře na webových stránkách obchodu, e-mailem na: www.moimili.net a telefonicky na + 48 881 543 398 v hodinách 8-16, Podmínkou zadání objednávky přes internet je správné vyplnění objednávkového formuláře s údaji o adrese a platbou v souladu s těmito předpisy.

3.2. Názvy a značky výrobců jsou vlastnictvím práv k duševnímu vlastnictví jejich vlastníků a jsou v Obchodě uváděny pouze pro informační účely. Prezentované produkty a informace o nich, včetně ceníků, fotografií a obrázků zboží nepředstavují reklamu nebo nabídku ve smyslu zákona, ale jsou to pouze obchodní informace o zboží a mohou se mírně lišit od skutečného stavu.

3.3. Množství a typ zboží nabízeného v obchodě jsou variabilní a podléhají neustálé aktualizaci.

3.4. Počet zboží, na které se vztahuje jakákoli propagace v Obchodě, je omezený. Jejich prodej se provádí na základě objednávky zadané potvrzením obchodu, zatímco zásoby vydrží.

4. CENY ZBOŽÍ

4.1. Cena všech viditelných na webových stránkách internetového obchodu www.moimili.net zboží je hrubá cena (tj. zahrnuje DPH) a je vyjádřena v polských zlotých. Ceny zboží nezahrnují náklady na doručení, které jsou stanoveny podle samostatného ceníku dodání.

4.2 Ceny zobrazené na webových stránkách obchodu www.moimili.net , jakož i popis zboží představují pouze obchodní informace a ne nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Vazba - pro účely uzavření konkrétní smlouvy - získají teprve poté, co Prodávající potvrdí přijetí objednávky k provedení.

4.3 Cena uvedená pro každý produkt je platná do vyprodání zásob. Obchod si vyhrazuje právo změnit ceny nabízeného zboží, představit nové zboží do nabídky obchodu, provádět a rušit propagační kampaně na stránkách obchodu nebo provádět v nich změny. Změna ceny zboží nemá vliv na objednávky přijaté k provedení a potvrzené.

5. ZÁVĚR SMLOUVY A PROVÁDĚNÍ SMLOUVY

5.1. Proces objednávání začíná kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“ vedle vybraného produktu. Kupující po konečném výběru zboží, které má v úmyslu koupit, klikne na tlačítko „objednávka“. Poté je kupující vyzván k zadání e-mailové adresy, výběru způsobu doručení a způsobu platby. Po vyplnění nezbytných informací klikne na tlačítko „Pokračovat“. Kupující je povinen uvést adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

5.2. Před konečnou objednávkou si kupující může přečíst informace o zadané objednávce, která mimo jiné zahrnuje výpočet objednaného zboží, jeho jednotková a celková cena, hodnota případných slev a náklady na doručení. Po vyplnění údajů potřebných k odeslání objednaného zboží klikne kupující na tlačítko „objednat“.

5.3. Kliknutím na tlačítko „zadat objednávku“ předloží kupující prodávajícímu nabídku na nákup zboží uvedeného v objednávce za podmínek v ní stanovených a vyplývajících z předpisů („zadávání objednávky“, „zadávání objednávky“). Objednávka je považována za platnou a závaznou nabídku na nákup zboží kupujícím pouze tehdy, pokud byl objednávkový formulář kupujícím správně vyplněn a zaslán prodávajícímu pomocí systému a mechanismů obsažených na stránkách obchodu kliknutím na tlačítko „objednat“, pokud zákon nestanoví jinak. Zadání objednávky se nerovná jejímu přijetí Prodávajícím.

5.4. Po kliknutí na tlačítko „objednat“ vygeneruje prodávající informace o detailech objednávky, které budou zaslány na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři („souhrnná zpráva objednávky“, „shrnutí objednávky“). Odeslání informací o podrobnostech ze strany prodávajícího neznamená uzavření smlouvy, ale má za cíl pouze informovat kupujícího, že objednávka dosáhla obchodu.

5.5. Souhrnná zpráva objednávky také obsahuje požadavek na zaplacení částky (cena zboží a poštovné) vyplývající z objednávky. Kupující se zavazuje zaplatit peněžní částku za zadanou objednávku, za podmínek a ve lhůtách vyplývajících z těchto předpisů.

5.6. Po provedení platby kupujícím informuje prodávající kupujícího e-mailem o přijetí objednávky k provedení. Kupní smlouva se uzavírá, když kupující obdrží od prodávajícího zprávu potvrzující přijetí objednávky zadané k provedení. Podmínkou přijetí objednávky je dostupnost produktu ve skladu obchodu.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit objednávku v případě důvodných pochybností (např. Poskytnutí neexistující dodací adresy) a v případě, že kupující nedodrží ustanovení těchto předpisů. V případě výše uvedených situací může prodávající odstoupit od smlouvy, o které bude kupující informován e-mailem.

5.8. Pro provedení objednávky je nutné, aby zákazník poskytl následující údaje: jméno a příjmení, (název společnosti, daňové identifikační číslo), dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo umožňující ověření zadané objednávky.

5.9. Před potvrzením přijetí objednávky Prodávajícím může Kupující podat opravu objednávky e-mailem na následující adresu: moimili.info@gmail.coma pro její platnost musí být taková oprava schválena e-mailem prodávajícím. Tím nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z odstoupení od smlouvy.

5.10. Zakoupený předmět smlouvy je zaslán spolu s prodejním dokladem vybraným kupujícím, druh dodávky vybraný kupujícím na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce.
5.11 Po odeslání objednávky kupujícímu vygeneruje obchod e-mail (pokud je to možné) s informacemi o zásilce.

6. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající provádí objednávky po celém světě zasláním kurýrem nebo polskou poštou.

6.2. Dodání zboží se provádí dle volby Kupujícího v objednávce zadané prostřednictvím;

a) polská pošta nebo kurýrní společnost,
b) osobním vyzvednutím telefonicky nebo e-mailem.

6.3. Náklady na dopravu nese kupující, který je informován o celkových nákladech na doručení před provedením objednávky. Souhrn objednávky obsahující informace o objednávce a nákladech na doručení bude kupujícímu zaslán také e-mailem po zadání objednávky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

6.4. Kupující by měl zkontrolovat stav zásilky během příjmu za přítomnosti zaměstnance kurýrní společnosti nebo Poczta Polska. V případě poškození zásilky je kupující povinen tuto skutečnost nahlásit kurýrovi a vystavit reklamaci a informovat o této skutečnosti obchod.

6.5. Náklady na zahraniční doručení stanoví kupující a prodávající individuálně e-mailem podle tarifu kurýrní společnosti.

6.6. Prodávající nedodává na dobírku hotovost.

7. OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

7.1. Časem zpracování objednávky se rozumí čas potřebný k přípravě objednávky na odeslání. Prodávající se zavazuje vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil, že dosáhne maximálně 3-5 pracovních dnů od okamžiku, kdy je částka za objednávku přijata na bankovní účet prodávajícího.

7.2. Objednávky zadané v sobotu nebo v neděli nebo ve svátky se provádějí do pracovních dnů 3-5 od prvního pracovního dne, vyjma následujících státních svátků.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavita uskutečňování dodávek z Obchodu na dobu určitou, v každém případě předem na webových stránkách www.moimili.net, Objednávky nebudou zpracovány ve stanovené lhůtě a lhůta pro dokončení objednávek uvedená v bodě 7.1 bude automaticky prodloužena a začne běžet první pracovní den po uvedené lhůtě.

8. PLATBA

8.1. Způsob platby vybere kupující zvlášť pro každou objednávku.

8.2. Kupující si může při objednávce zvolit platební možnost z následujících způsobů platby:

a) prostřednictvím zabezpečeného online platebního systému PayPal nebo tPay

b) Převod na bankovní účet.

8.3. Není možné, aby kupující provedl platbu zasláním hotovosti nebo šekem.

8.4. V případě převodu na polský bankovní účet (zálohy) by měla být celá částka uvedená v e-mailu potvrzující zadání objednávky v obchodě převedena do 5 pracovních dnů počítaných od data odeslání kupujícímu na účet s shrnutím příkazu uvedeného v bodě 5.4 výše. Bankovní údaje obchodu spolu s názvem převodu, který je také objednacím číslem. Platba se považuje za provedenou v okamžiku připsání částky na bankovní účet Obchodu. Ve výše uvedeném období se na objednané zboží vztahuje rezervace.

8.5. Pokud k převodu nedojde ve výše uvedené lhůtě, bude objednávka považována za nepodanou a platnost kupní nabídky kupujícího vyprší, což má za následek zrušení objednávky a ukončení rezervace.

8.6. Prodávající potvrdí e-mailem přijetí platby za objednávku.

8.7. Ve výjimečných případech je možné prodloužit lhůtu splatnosti, ale pro její platnost je nutné, aby Prodávající akceptoval takovou novou lhůtu e-mailem.

8.8. Pokud si kupující přeje obdržet fakturu, zavazuje se objednávkou v obchodě vystavit a zaslat elektronicky na e-mailovou adresu, kterou sám uvedl, faktury, duplikáty těchto faktur a jejich opravy, v souladu s nařízením ministra financí 20, prosinec 2012 v o zasílání faktur v elektronické podobě, pravidla pro jejich uložení a postup jejich zpřístupnění finančnímu úřadu nebo orgánu daňové kontroly (věstník zákonů 2010, položka 1528).

9. MOŽNOST ÚSPORY, PŘEHLED TEXTU SMLOUVY.

9.1. Tyto předpisy jsou k dispozici na webových stránkách obchodu na adrese www.moimili.net / page / předpisy.

9.2. Kromě toho můžete pomocí funkce dostupné ve webovém prohlížeči tisknout a ukládat předpisy ve formě dokumentu.

9.3. Data zadané objednávky mohou být dále archivována: stažením předpisů a uložením dat shromážděných na poslední stránce objednávky zadané v obchodě pomocí funkcí dostupných v prohlížeči nebo uložením dat obsažených v informacích o detailech objednávky zaslaných na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. V souladu se zákonem 30 z května 2014 o právech spotřebitele (Journal of Laws of 24 June 2014), spotřebitel (fyzická osoba provádějící právní transakci s podnikatelem, který nemá přímý vztah k jeho obchodní nebo profesní činnosti), který uzavřel smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. 33, umění. 34 sekce 2 a umění. 35 zákona 30 může 2014 o právech spotřebitele.

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dnů od data dodání.

10.3. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy by měl kupující, který je spotřebitelem, informovat prodávajícího a uvést jeho jméno, úplnou poštovní adresu a, pokud je k dispozici, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením. písemně. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, připojený jako příloha 2 k zákonu 30 může 2014 o právech spotřebitele, není však povinný. Kupující může také vyplnit a odeslat formulář pro výběr, který je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího www.moimili.net, Pokud Kupující tuto možnost využije, Prodávající neprodleně zašle e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou a prodávající vrací kupujícímu, který je spotřebitelem, veškeré platby přijaté od kupujícího, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z způsobu dodání zvoleného kupujícím, kromě nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného prodávajícím). , okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel informace o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, jaké použil kupující v původní transakci, pokud kupující nedohodl na jiném řešení. Kupující nenese žádné poplatky spojené s vrácením platby. Prodávající může zadržet vrácení peněz až do obdržení zboží nebo do doby, než kupující poskytne důkaz o jeho odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

10.5. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující, který je spotřebitelem, povinen zboží zaslat nebo převést na adresu prodávajícího Moi Mili Klaudia Wcisło, ulice Piłsudskiego 20 / 5, 33-100 Tarnów, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel informace o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud Kupující odešle položku zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující nese výlučnou odpovědnost za snížení hodnoty předmětu vyplývající z jeho použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování předmětu.

10.6. Kupující, který je spotřebitelem, nenese náklady na poskytování digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud nesouhlasil s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě svého práva na odstoupení od smlouvy v době udělení takového souhlasu nebo Prodávající neposkytl potvrzení v souladu s čl. 15 sekce 1 a umění. 21 sekce 1 zákona 30 může 2014 o právech spotřebitele (Sbírka zákonů 24, červen 2014)

10.7. Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy:
a) v případě poskytování služeb, pokud podnikatel plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby podnikatel ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
b) v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá podnikatel kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) ve kterém je předmětem služby nevyrobená položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
d) u kterého je předmětem služby předmět, který se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;
e) u kterého je předmětem služby zásilka dodaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání;
f) ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po dodání;
g) ve kterém jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může být uskutečněno až po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž nemá podnikatel kontrolu;
h) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby mu podnikatel přišel k neodkladné opravě nebo údržbě; poskytuje-li podnikatel jiné služby než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné položky než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o doplňkové služby nebo zboží;
i) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání;
j) pro doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv;
k) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby;
l) pro poskytování ubytovacích služeb jiných než pro obytné účely, přeprava zboží, půjčovna aut, gastronomie, služby pro volný čas, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby;
m) v případě dodávky digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

11. POSTUPY PRO REKLAMACI A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11.1. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu výrobek bez vad.

11.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za podmínek stanovených v čl. 556 občanského zákoníku a následné vady (záruka).

11.3. V případě smlouvy se spotřebitelem, pokud byla zjištěna fyzická vada do jednoho roku od dodání předmětu, má se za to, že existovala v době přechodu nebezpečí na spotřebitele.
11.4. Pokud má prodaná položka vadu, může spotřebitel:
a) učinit prohlášení požadující snížení ceny;
b) předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy;
pokud Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro zákazníka nenahradí vadnou položku vadnou nebo neodstraní vadu. Pokud však zboží již bylo prodávajícím vyměněno nebo opraveno nebo pokud prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za vadnou nebo odstranit vadu, není oprávněn věc vyměnit nebo odstranit vadu.

11.5. Spotřebitel může namísto odstranění vady navržené Prodávajícím požádat o výměnu věci za věc bez vad nebo namísto výměny položky požadovat odstranění vady, ledaže by uvedení věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem nebylo možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrženou Prodávajícím , zatímco hodnocení nadměrných nákladů zohledňuje hodnotu položky bez vad, druh a význam zjištěné vady a také bere v úvahu nevýhody, kterým by byl spotřebitel vystaven.
způsob uspokojení.

11.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.

11.7. Pokud má prodaná položka vadu, může spotřebitel:
a) požadovat výměnu věci za věc bez vad;
b) požadovat odstranění vady.

11.8. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za vadnou nebo ji odstranit
vada v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.

11.9. Prodávající může odmítnout vyhovět žádosti spotřebitele, pokud uvedení vadné věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem, jak ji uvést do souladu se smlouvou.

11.10. V případě, že byla vadná položka nainstalována, může spotřebitel požadovat po prodávajícím demontáž a opětovnou montáž po výměně za vadnou nebo odstranění vady, je však povinen nést část nákladů s tím spojených, která převyšuje cenu prodané věci, nebo může požadovat, aby prodávající uhradil část nákladů demontáž a opětovná instalace, a to až do ceny prodaného předmětu. V případě neplnění povinnosti prodávajícím je spotřebitel oprávněn tyto činnosti provádět na náklady a riziko prodávajícího.

11.11. Spotřebitel, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen na náklady prodávajícího doručit vadnou položku na adresu reklamace, a pokud by vzhledem k typu položky nebo způsobu, jakým byla nainstalována, bylo dodání věci spotřebitelem nadměrně obtížné, je spotřebitel povinen věc poskytnout prodávajícímu v místě, kde která věc je. V případě neplnění povinnosti prodávajícím má spotřebitel právo vrátit zboží na náklady a riziko prodávajícího.

11.12. Náklady na výměnu nebo opravu nese prodávající, s výjimkou situace popsané v odstavci 11 bod 10 výše.

11.13. Prodávající je povinen přijmout vadnou věc od spotřebitele v případě výměny věci za vadnou nebo odstoupení od smlouvy.

11.14. Prodejce do čtrnácti dnů odpoví na:
a) prohlášení požadující snížení ceny;
b) prohlášení o odstoupení od smlouvy;
c) žádost o výměnu věci za věc bez vad;
d) žádost o odstranění vady.
V opačném případě se má za to, že považuje prohlášení nebo žádost spotřebitele za opodstatněné.

11.15. Prodávající odpovídá za záruku, pokud je fyzická vada zjištěna do dvou let od předání věci spotřebiteli a pokud je prodaná položka použita do jednoho roku od předání věci spotřebiteli.

11.16. Nárok spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za jeden bez vad zaniká po jednom roce, počínaje dnem, kdy byla vada zjištěna, nejdéle však po dvou letech od vydání věci spotřebiteli, a pokud je předmětem prodeje položka použitá do jednoho roku od předání věci spotřebiteli.

11.17. V případě, že datum uplynutí platnosti položky určené prodávajícím nebo výrobcem skončí po dvou letech od data dodání věci spotřebiteli, odpovídá prodávající v rámci záruky za fyzické vady této věci zjištěné před tímto datem.

11.18. K datům uvedeným v odst. 1 písm. 11 bod 15-17 Spotřebitel může podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny z důvodu fyzické vady prodaného zboží, a pokud spotřebitel požaduje výměnu předmětu za vadnou nebo o odstranění vady, začíná lhůta pro předložení prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny. při neúčinném uplynutí lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.

11.19. V případě vyšetřování některého z práv vyplývajících ze záruky před soudem nebo rozhodčím soudem se lhůta pro uplatnění dalších práv, na která má spotřebitel podle tohoto titulu nárok, pozastaví až do konečného ukončení řízení. Vztahuje se tedy rovněž na mediační řízení, kde lhůta pro uplatnění dalších práv vyplývajících ze záruky, která mají nárok na spotřebitele, začíná běžet ode dne, kdy soud odmítne schválit vyrovnání uzavřené před mediátorem nebo neúčinné ukončení mediace.

11.20. Pro uplatnění práv vyplývajících ze záruky na právní vady prodaného předmětu se použije odstavec 11, bod 15-16, s tou výjimkou, že lhůta začíná dnem, kdy se spotřebitel o existenci vady dozvěděl, a pokud se spotřebitel dozvěděl o existenci vady pouze dne v důsledku žaloby třetí strany - ode dne, kdy se rozhodnutí vydané ve sporu s třetí stranou stalo konečným.

11.21. Pokud spotřebitel z důvodu vady učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny, může požádat o náhradu škody, kterou utrpěl, protože uzavřel smlouvu, aniž by věděl o existenci vady, i když škoda byla důsledkem okolností, za které prodávající neodpovídá, může zejména požadovat náhradu nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na výběr, dopravu, skladování a pojištění zboží, náhradu nákladů vynaložených v rozsahu, v jakém z nich neměl prospěch, a neobdržel jejich náhradu od třetí strany a náhradu nákladů na proces. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti opravit škodu na obecných zásadách.

11.22. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění záručních práv, pokud prodávající podvodně skryl vadu.

11.23. Pokud je prodávající povinen poskytnout nebo poskytnout finanční výhodu spotřebiteli, vykonává ji bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.

12, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Správcem databází osobních údajů poskytovaných spotřebiteli obchodu je prodávající.

12.2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem 29 o ochraně osobních údajů ze srpna 1997 a zákonem o elektronických službách 18 z července 2002. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu při zadávání objednávky souhlasí s jejich zpracováním prodávajícím za účelem dokončení objednávky. Kupující má možnost kdykoli prohlížet, měnit, aktualizovat a mazat své osobní údaje.

12.3 Osobní údaje neposkytuje Prodávající jiným subjektům pro jiné účely, než které jsou uvedeny v bodě 13.2.

Osobní údaje 12.4 jsou zpracovávány a chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů způsobem, který zabraňuje přístupu třetích osob.

13, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Předpisy a kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podléhají polskému právu.

13.2. Každý Kupující je povinen si přečíst Pravidla a jejich ustanovení se stávají pro Kupujícího závaznými v okamžiku zadání objednávky v Obchodě.

13.3. Pokud je některé ustanovení těchto předpisů nebo jeho část neúčinné, nečiní zbývající ustanovení neúčinnými a neovlivní platnost uzavřené kupní smlouvy. Neefektivní ustanovení by mělo být nahrazeno vhodným právně přípustným ustanovením, které nejlépe odpovídá účelu neplatného ustanovení.

13.4. Kupující může podat žalobu na prodávajícího u obecného soudu, který je příslušný podle místa bydliště / sídla kupujícího nebo prodávajícího. Prodávající může podat žalobu na kupujícího pouze u obecného soudu, který je příslušný podle místa bydliště / sídla kupujícího.

13.5 Prodávající může kdykoli provést změny těchto předpisů, přičemž tyto změny nesmí zhoršit situaci (práva) kupujícího, jehož objednávka probíhá, a byly předloženy během platnosti předchozích předpisů.

Předpisy 13.6 se vztahují na 25 prosinec 2014.